David Merta

nar. 18. 1. 1967 v Brně

1982-1986
Gymnázium Brno, Tř. kpt. Jaroše 14.
1986-1987
Geologický průzkum n. p.-figurant.
1987-1994
nedokončené studium na FF MU v Brně, obor český jazyk-historie, archeologie-historie.
1994-1997
Ústav archeologické památkové péče v Brně (ÚAPP Brno)-terénní technik (od r. 1997 vedení výzkumů).
1997-2002
Archaia o. s. Praha-vedoucí terénní specialista a archeolog.
2002-dosud
Archaia Brno o. p. s. - archeolog.
2002-dosud
člen Odborné rady společnosti Archaia Brno, o.p.s.
2002-dosud
zástupce ředitele Archaia Brno o. p. s. a vedoucí pracoviště Brno.

Specializace:
Zaměřuje se především na urbánní (městskou) archeologii. Od roku 1990 se podílí na systematickém archeologickém výzkumu Brna. Od roku 1997 realizoval jako vedoucí ZAV řadu plošných archeologických výzkumů v prostoru historického jádra Brna: např. 1997: Starobrněnská 2, 4, 6, 8 ; 1998: Rašínova 4; 1999: Kobližná 4-Mahenova knihovna; 2000: Dominikánská 1,3,5,7 Obchodní galerie Velký Špalíček; nám. Svobody, kostel sv. Mikuláše; 2001: kostel sv Jakuba; Dominikánské náměstí - tzv. Mincmistrovský sklep; 2002: Dominikánská 9-Dům pánů z Kunštátu. Všechny výzkumy od roku 1997 jsou autorem (popř. kolektivem autorů) zpracovány do podoby nálezových zpráv. Dlouhodobě se orientuje na studium středověké měšťanské architektury, zvláště pak nejstarších amenace:ných domů z konce 13. a 14. století. Zabývá se také prezentací a modelovými rekonstrukcemi archeologických objektů.

Účast na grantových projektech:
V letech 1996 až 1998 spolupracoval na grantu č. PK96PO3OPP003 Počátky metalurgie v Moravském krasu (nositel TMB) V současnosti je spoluřešitelem grantového projektu Ministerstva kultury ČR č. PK01P04OPP006 Měšťanský dům středověkého Brna (2002 - 2003)

Bibliografie za posledních 5 let:
1999: Brno, Minoritská ul. č. 1, Přehled výzkumů 40 (1997-1998), 290-295 (spoluautor R.
Procházka).
1999a: Brno, Rašínova ul. č. 4, Přehled výzkumů 40 (1997-1998), 301-306.
1999b: Brno, Starobrněnská ul. č. 2 - 4, 6 a 8, Přehled výzkumů 40 (1997-1998), 306-309.
2000: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 1999,
Přehled výzkumů 41 (1999), 35-61 (spoluautoři M. Peška, R. Procházka a J. Sadílek).
2001a: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2000, Přehled
výzkumů 42 (2000), 75-107 (spoluautoři P. Kováčik, M. Peška, R. Procházka a J. Sadílek).
2001b: Dendrochronologie v historickém jádru Brna. In: Ve službách archeologie III, Brno, 31-39
(spoluautoři J. Dvorská a M. Peška).
2001c: K počátkům zděné profánní architektury v Brně. In: Dějiny staveb 2001, Plzeň, 110-114
(spoluautor M. Peška).
2001d: Kostel sv. Mikuláše na Dolním trhu v Brně. In: Brno v minulosti a dnes XV, 107-132 (spoluatoři
M. Peška, J. Sadílek a K. Urbánková).
2001e: USAAF, archeologie a Brno, Archeologia technica 12, 58-63.
2001f: Nejstarší měšťanská kamenná architektura v Brně, Průzkumy památek 2/2001, 41-60.
2001g: Středověká cihelna Na leči, Archaeologia historica 26, 221-226 (spoluautor J. Merta).
2001h: Jihlava, Husova ulice č. 28, Přehled výzkumů 42 (2000), 209-213 (spoluautoři P. Kováčik
a M. Peška).
2002a: Archeologický výzkum-náměstí Svobody 8. In: Zprávy památkového ústavu v Brně, 5/2001,
36 - 43 (spoluautoři P. Kováčik a M. Peška).
2002b: Železářský výrobní areál z počátku 13. století v prostoru náměstí Svobody v Brně, Archeologia
technica 13, 33-42 (spoluautor M. Peška).
2002c: Brünn-von der frühmittelalterlichen Aglomeration zur Residenzstadt des Spätmittelalters.
In: Medieval Europe Basel 2002, Center-Region-Periphery, 3rd International Conference
of Medieval and Later Archaeology, Basel (Switzerland) 10.-15. September 2002
(ed. Guido Helmig, Barbara Scholkmann, Matthias Untermann). Hertingen 2002.
Volume 2: sections 4 and 5, 248-255 (spolautoři: P. Kováčik, M. Peška a R. Procházka).
V tisku: Záchranné archeologické výzkumy v Jihlavě na ulici Husova č.p. 26, 28 a 32, Vlastivědný
sborník Vysočiny 2002, 3-13 (spoluautor P. Kováčik).
V tisku: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2001, Přehled
výzkumů 43 (spoluautoři P. Holub, P. Kováčik, M. Peška, R. Procházka, D. Zapletalová
a A. Zůbek).
V tisku: Několik poznámek k architektonickému vývoji bývalého kláštera augustiniánů v Brně a jeho
nejbližšího okolí, Brno v minulosti a dnes XVI (spoluautor M. Peška).
V tisku: Dřevěné stavební prvky z Velkého Špalíčku v Brně. In: Ve službách archeologie 5, Brno
(spoluatoři M. Peška a A. Zůbek).
V tisku: Proměny domovního bloku Velký Špalíček v Brně. In: Dějiny staveb 2002, Plzeň (spoluautor
M. Peška).
V tisku: Příspěvek k poznání středověkého skla z Brna. Nálezy z domu pánů z Lipé a Panenské ulice,
Pravěk NŘ 12 (spoluatoři M. Peška a H. Sedláčková).

Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková – zobrazit

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech... Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

05. 05. 2024Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

28. 04. 2024Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

23. 04. 2024Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024Archeologická expozice v želivském klášteře

21. 03. 2024První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!