Mgr. Marek Peška

nar. 28. 6. 1973 v Brně

1991-1998
studium na FF MU v Brně, obor archeologie-historie; 1998 diplomová práce Urbánní archeologie, Brno a databáze Kontext
1993-1996
Ústav archeologické památkové péče v Brně (ÚAPP Brno)-externí spolupracovník v oblasti terénních výzkumů a aplikace databází
1996-1997
Ústav archeologické památkové péče v Brně (ÚAPP Brno)-technický pracovník (vedení výzkumů)
1997-1998
Archaia o.s. Praha - archeolog
1998-2000
Archaia o.s. Praha - civilní služba
2000-2002
Archaia o.s. Praha - archeolog
2002 - dosud
Archaia Brno, o.p.s.-archeolog

Specializace:
Od roku 1991 se systematicky věnuje výzkumu historického jádra Brna. Od roku 1996 realizoval jako vedoucí ZAV řadu plošných archeologických výzkumů v prostoru historického jádra Brna: např. 1996: Dominikánské náměstí - okolí kostela sv. Michala; 2000: nám. Svobody 17 - Dům pánů z Lipé; 2002: Dominikánský klášter; divadlo Reduta). Všechny výzkumy od roku 1996 jsou autorem (popř. kolektivem autorů) zpracovány do podoby nálezových zpráv. Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku změny ve 13. století, s důrazem na studium dřevohliněné a kamenné architektury. Kromě toho se orientuje také na informační (databázové) systémy v archeologii s důrazem na zpracování terénních archeologických výzkumů a nálezů historického jádra Brna. Navrhl a podílel se na zavádění informačního systému terénních archeologických výzkumů v ÚAPP Brno, ÚAPP Olomouc a Archaia o. s. Praha.

Účast na odborných projektech:
V roce 1998 vytvořil analytický databázový systém (aplikaci) určený pro evidenci architektonických prvků v rámci projektu Ministerstva kultury ČR č. PK96P04OPP007 Brno-bývalá královská kaple Panny Marie a sv. Václava, dokumentace kamenických článků jako podklad pro rozhodnutí o dalším využití objektu. V současnosti je spoluřešitelem grantového projektu Ministerstva kultury ČR č. PK01P04OPP006 Měšťanský dům středověkého Brna (2002 - 2003).

Bibliografie za posledních 5 let:
1998: Vorläufige Information über das Projekt Historischer Kataster von Brno (Brünn) und
Hinterland. In: Workshop 3, Archäologie und Computer 1998, Wien, 29-34 (spoluautor
R. Procházka).
1999a: Brno, Dominikánské nám., parc. č. 509, Přehled výzkumů 39 (1995-1996), 384-385.
1999b: Brno, Františkánská ulice-vozovka, parc. č. 216/1,3,4, Přehled výzkumů 40 (1997-1998),
284-286.
1999c: Brno, Mečová ul. č. 6, parc. 450, Přehled výzkumů 40 (1997-1998), 290.
2000: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 1999, Přehled
výzkumů 41 (1999), 35-61 (spoluautoři D. Merta, R. Procházka a J. Sadílek).
2001a: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2000, Přehled
výzkumů 42 (2000), 75-107 (spoluautoři P. Kováčik, D. Merta, R. Procházka a J. Sadílek).
2001b: Dendrochronologie v historickém jádru Brna. In: Ve službách archeologie III, Brno, 31-39
(spoluautoři J. Dvorská a D. Merta).
2001c: K počátkům zděné profánní architektury v Brně. In: Dějiny staveb 2001, Plzeň, 110-114
(spoluautor D. Merta).
2001d: Kostel sv. Mikuláše na Dolním trhu v Brně. In: Brno v minulosti a dnes XV, 107-132 (spoluatoři
D. Merta, J. Sadílek a K. Urbánková).
2001e: Jihlava, Husova ulice č. 28, Přehled výzkumů 42 (2000), 209-213 (spoluautoři D. Merta
a P. Kováčik).
2002a: Archeologický výzkum-náměstí Svobody 8. In: Zprávy památkového ústavu v Brně, 5/2001,
36 - 43 (spoluautoři P. Kováčik a D. Merta).
2002b: Železářský výrobní areál z počátku 13. století v prostoru náměstí Svobody v Brně, Archeologia
technica 13, 33-42 (spoluautor D. Merta).
2002c: Brünn-von der frühmittelalterlichen Aglomeration zur Residenzstadt des Spätmittelalters.
In: Medieval Europe Basel 2002, Center-Region-Periphery, 3rd International Conference
of Medieval and Later Archaeology, Basel (Switzerland) 10.-15. September 2002
(ed. Guido Helmig, Barbara Scholkmann, Matthias Untermann). Hertingen 2002.
Volume 2: sections 4 and 5, 248-255 (spolautoři: P. Kováčik, D. Merta a R. Procházka).
V tisku: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2001, Přehled
výzkumů 43, (spoluautoři P. Holub, P. Kováčik, D. Merta, R. Procházka, D. Zapletalová
a A. Zůbek).
V tisku: Několik poznámek k architektonickému vývoji bývalého kláštera augustiniánů v Brně a jeho
nejbližšího okolí. In: Brno v minulosti a dnes XVI (spoluator D. Merta).
V tisku: Dřevěné stavební prvky z Velkého Špalíčku v Brně. In: Ve službách archeologie V, Brno
(spoluatoři D. Merta a A. Zůbek).
V tisku: Proměny domovního bloku Velký Špalíček v Brně. In: Dějiny staveb 2002, Plzeň (spoluautor
D. Merta).
V tisku: Příspěvek k poznání středověkého skla z Brna. Nálezy z domu pánů z Lipé a Panenské ulice,
Pravěk NŘ 12, (spoluatoři D. Merta a H. Sedláčková).

Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková – zobrazit

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech... Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

05. 05. 2024Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

28. 04. 2024Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

23. 04. 2024Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024Archeologická expozice v želivském klášteře

21. 03. 2024První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!